Energinet og Evida er i samarbejde ved at undersøge mulighederne for at koble Lolland og Falster til det sjællandske gasnet.

Vi forventer, at den endelige beslutning om, hvorvidt projektet skal gennemføres eller ej, tages inden efteråret 2020.

Baggrund for projektet

Nordic Sugar, som har sukkerfabrikker på Lolland og Falster, har et ønske om at skifte til en klimavenlig energiforsyning i forbindelse med sin sukkerproduktion. Det er baggrunden for, at Nature Energy undersøger muligheden for at etablere to lokale biogasanlæg, som vil kunne producere gas, der svarer til 2/3 dele af sukkerfabrikkernes årlige gasforbrug.

Biogassen fra de to anlæg vil blive produceret af gylle fra lokale husdyrhold, dybstrøelse o.a. og restprodukter fra sukkerproduktionen samt lokalt madaffald.

I de fire måneder om året hvor Nordic Sugar producerer vil gasforsyningen blive suppleret med gas via ledningsnettet fra Sjælland, og i de cirka otte måneder om året, hvor sukkerfabrikkerne ikke producerer, og derfor ikke har brug for den klimavenlige gas, vil den overskydende gas blive transporteret til forbrugerne på Sjælland. Der vil ligeledes hele året være mulighed for, at andre industrier på Lolland og Falster også vil kunne få glæde af at kunne aftage gassen.

Ved at udvide gasnettet til Lolland og Falster vil der med tiden være mulighed for at etablere yderlige biogasproduktion, ligesom grøn overskudsstrøm fra områdets vindmøller og solcelleparker potentielt vil kunne blive udnyttet i gasnettet.

Hvis projektet gennemføres, vil det således bidrage væsentligt til den grønne omstilling på Lolland og Falster.

Projektets miljøpåvirkninger

Hvis Energinet og Evida beslutter at gennemføre projektet, er det omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven. Det betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM), som offentligheden bliver inddraget i, og der skal være udstedt en VVM-tilladelse til projektet, inden anlægsfasen må sættes i gang. Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, fordi Energinet og Evida er statslige virksomheder.

 Miljøkonsekvensvurderingen skal beskrive det konkrete projekt og de eksisterende omgivelser, som gasledningen placeres i, så de påvirkninger projektet kan medføre på miljøet i både anlægs- og driftsfaserne bliver beskrevet, analyseret og vurderet. I anlægsfasen kan det for eksempel være miljøpåvirkninger som støj eller påvirkning som følge af krydsning af diger og vandløb og i driftsfasen kan det være den visuelle påvirkning fra måle- og regulatorstationer.

Borgerinddragelse

Udover at vurdere et projekts påvirkning af miljøet er formålet med en miljøkonsekvensvurdering at inddrage andre myndigheder, interessenter og offentligheden i miljøvurderingsprocessen. Borgerinddragelsen er væsentlig, fordi projektet berører de mennesker, der bor i området, og fordi de lokale borgere ofte har en viden om lokale forhold eller gode ideer til fx udformningen af en bygning, som er vigtig for at inddrage i miljøkonsekvensvurderingen.

I miljøvurderingsprocessen indgår der to offentlighedsperioder. I den første præsenteres borgerne for projektet, dets linjeføring og de mulige miljøpåvirkninger, og borgerne inviteres til at komme med bemærkninger og synspunkter til fx placering af linjeføringen og hvilke miljøpåvirkninger, der skal undersøges. I den anden offentlighedsperiode får borgerne mulighed for at læse og kommentere på Energinet og Evida’s miljøkonsekvensvurdering og myndighedens udkast til tilladelse til projektet. På baggrund af bemærkninger i denne fase træffer myndigheden beslutning om udstedelse af VVM-tilladelse til projektet eller ej.

I de to offentlighedsperioder vil Energinet og Evida invitere til borgermøder, så det er muligt både at høre om projektet og dets mulige miljøpåvirkninger og drøfte det med os og VVM-myndigheden.

Fakta om projektet

 • Op til 115 kilometer gasledning
  • 40-50 kilometer på Sjælland
  • 25-30 kilometer på Falster
  • 50 kilometer på Lolland
  • 4 og 2 kilometer under henholdsvis Storstrømmen og Guldborg Sund
 • Projektet vil gå igennem Næstved, Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommune
 • Gasnettet skal kobles til det sjællandske gasnet i Everdrup ved Næstved
 • Rørføringen går uden om byerne – den endelige rørføring fastlægges først i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.
 • Rørene føres under Storstrømmen og Guldborg Sund ved hjælp af styret underboring, dvs. at rørene skydes ind under havbunden.

Overordnet tidsplan

 • Efterår 2020 – endelig stillingtagen til om projektet skal gennemføres
 • 2020-2021 – miljøvurderinger, lokalplaner hhv. landplansperspektiv
 • 2021-2022 – arkæologiske undersøgelser
 • 2021-2022 – naboretlige forhold
 • 2022-2023 – anlægsfase og ibrugtagning

 

Kontakt

Søren Hylleberg Sørensen
Driftsdirektør
shy@evida.dk

Få svar på dine spørgsmål

Indtast postnummeret, for den adresse din henvendelse drejer sig om, så vi kan guide dig bedst muligt.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.


Hvis du lugter gas, ring til 7789 9000.

Har du spørgsmål rediger postnr.
service

Input postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler