mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Jeg har ikke fået tilbagemelding på mit høringssvar

Høringssvar håndteres af myndighederne. De giver ikke individuelle tilbagemeldinger på høringssvar, men alle høringsbreve og svar offentliggøres på myndighedernes hjemmeside, når de er behandlet. Høringssvar fra idefasen er offentliggjort.

Du kan læse høringssvar og andre miljøvurderingsdokumenter ved at klikke her.

Står erstatningerne mål med fremtidige gener på ejendommen?

Servituterstatninger fastlægges af Ekspropriationskommissionen og vil kunne ankes til Taksationskommissionen efterfølgende.

Rydder entreprenøren ordentligt op efter sig, og hvem kan jeg tage fat på, hvis det ikke sker?

Vi sikrer os i vores kontrakter, at Entreprenøren er forpligtet til at rydde op. Skulle det mod forventning ikke ske tilfredsstillende, kan du kontakte jhu@energinet.dk.

Jeg har et gammelt drænsystem på min mark. Vil jeg efter anlæg af ledningen kunne etablere et nyt og bedre fungerende drænsystem?

Du kan godt forny drænsystemet på din mark også efter ledningen af anlagt. Der vil dog skulle tages hensyn til gasledningens beliggenhed, og ved gravning inden for 5 meter på begge sider af ledningen vil du skulle lave en konkret aftale med Energinet hhv. Evida om arbejdets udførelse. Eventuelle merudgifter til fremtidige dræningsprojekter, som følge af gasledningens tilstedeværelse, vil blive dækket af Energinet/Evida.

Hvorfor ligger M/R-stationerne ikke længere væk fra beboelse?

Linjeventil-stationer skal teknisk være placeret oven på selve gasledningen, og placeringen er afhængig af et teknisk behov for, at der skal være en maksimal indbyrdes afstand mellem stationerne. Der skal herudover være vejadgang til stationen. I forhold til placeringen af den midlertidige rørlagerplads, så er den valgt ud fra den direkte adgang ind i ledningstraceet og sammenhængen med linjeventil-stationen, ligesom der er behov for rørlagerpladser med jævne mellemrum langs traceet.

Hvor længer bliver vejene spærret, hvor ledningen skal krydse?

Så vidt muligt vil vejene ikke blive spærret, idet vi vil forsøge at krydse vejen på en måde, så trafikken opretholdes. Det kan fx være ved at kun én bane er farbar og med regulering. Hvis det bliver nødvendigt at spærre helt, anvises omkørsel. Det forventes, at en krydsning af en vej tager 1 til 2 uger. Ændringer/spærring af veje aftales med vejmyndigheder og politiet, og der informeres ved skiltning.

Vil arealreservationen omkring ledningen betyde, at fx opsætning af grønne solceller ikke vil kunne lade sig gøre i dette område?

Der gælder en 250 meters zone på hver side af gasledningen, indtil den er anlagt. Når den er anlagt gælder en 200 meters zone på hver side af gasledningen. Inden for denne zone må der ikke uden en konkret vurdering af sikkerheden ift. gastransmissionsledningen og den konkrete anvendelse, planlægges for ny bebyggelse eller ændret arealanvendelse. Inden for arealreservationen må der ikke planlægges eller etableres anlæg, der ikke er forenelige med de restriktioner, der er forbundet med en gastransmission- og gasdistributionsledning.

Hvorfor kalder I projektet grønt?

Gasledningen er nødvendig infrastruktur, hvis der skal etableres biogasproduktion i større skala på Lolland og Falster. Derudover muliggøres transport af grøn gas fra fx Power-to-X-produktion. På den korte bane muliggør vi substitution af kul og tung fuelolie på sukkerfabrikkerne med mere miljø- og klimavenlig rørledningsført gas. Når ledningen står færdig i 2024 forventes det, at en fjerdedel af gasforbruget i Danmark vil være rørledningsført grøn gas. Allerede i 2035 forventes det, at tallet er oppe på 100%.

Hvorfor indgår biogasanlæggene ikke i klimaberegningerne?

Biogasanlæggene er ikke en del af miljøkonsekvensvurderingen, da projektet undelukkende omfatter gasledningen. Klimaberegninger for biogasanlæggene skal indgå i miljøvurderingerne af de enkelte biogasanlæg.

Påvirkes projektet af de stigende gaspriser?

Som det er tilfældet for forskellige typer energi, har priserne på gas historisk set varieret meget. De høje gaspriser, vi ser lige nu, giver umiddelbart ikke anledning til at genoverveje projekts gennemførelse. Vi kan i øvrigt oplyse, at forwardpriserne på de europæiske gasbørser forudser, at gaspriserne er tilbage på et normalt niveau fra 2023 og de kommende år. Markedet forudser med andre ord normale gaspriser, når projektet sættes i drift 2024.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler