mail telefon tilmelding

En stadig større del af det danske gasforbrug dækkes af biogas, også kaldet bionaturgas. Inden biogassen kommer i gasnettet opgraderes den til en gaskvalitet som overholder Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om gaskvaliteter i naturgasnettet.

Inden årets udgang er der 50 biogasanlæg i Danmark, som leverer opgraderet biogas til gasnettet, og der er flere på vej. Vi forventer, at ca. 20 procent af gassen vil være grøn ved udgang af 2020.

Med de mange tilslutninger af nye biogasopgraderingsanlæg og udvidelser af eksisterende anlæg, vil andelen af biogas i gasnettet stige markant i de kommende år. I 2023 forventer vi, at biogasandelen udgør ca. 30 procent.

Gaskvaliteten overholdes

Gassen i det danske net overholder altid Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om gaskvalitet. Dette sikres ved kontinuerlig overvågning ved modtagepunkterne, hvad enten gassen kommer fra Nordsøen, importeres fra Nordeuropa eller modtages fra biogasanlæg.

Typiske brændværdier:
Nordsøgas: ca. 12,4 kWh/Nm3
Europæisk gas: 11,3 kWh/Nm3
Bionaturgas: 10,8 kWh/Nm3

I gasdistributionsnet, hvor der tilføres opgraderet biogas, vil gassens kvalitet variere mellem bionaturgas og gas fra transmissionssystemet, som lige nu mest er importeret gas, mens Tyra-feltet bliver renoveret.

Kvaliteten i distributionsnettet vil derfor variere både hen over året, men også nogle steder inden for døgnet, men altid inden for de tilladte kvalitetsgrænser.

Indregulering og forbrænding

Alle apparater, brændere og motorer, som er lovligt installeret i Danmark, er godkendt til de gaskvaliteter, som Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse fastsætter. Korrekt indreguleret, kan alle apparater og brændere håndtere de tilladte variationer i gaskvaliteten uden problemer.

Afregning sker på energiindhold

Når gaskvaliteten varierer, er der også en ændring i, hvor meget energi forbrugere modtager pr. kubikmeter. Afregningsmæssigt tager vi højde for variationen i gaskvaliteten, så forbrugerne sikres en korrekt afregning.

Udgangspunktet er - og har altid været - at en kubikmeter naturgas har et bestemt energiindhold. Standardværdien er en nedre brændværdi på 11,0 kWh/Nm3. Hvis de leverede mængder indeholder større eller mindre mængder energi end dette, korrigeres de leverede mængder.

På forbrugerens faktura ses korrektionen ikke på prisen pr. kubikmeter, men på antal fakturerede kubikmeter. Dvs. hvis brændværdien har ligget under standardværdien, vil der af fakturaen fremgå et mindre antal kubikmeter, end det måleren har registreret.

Nyhedsbrev

Vil du have flere nyheder fra Evida? Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du modtage andre nyheder målrettet din virksomhed om fx udlevering af målere, opsætning og indregulering af kedler, effektive installationsmetoder for gaskedler, åbningstider på lager, administrative tips og tricks, nye produkter, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld dig her
Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler