mail telefon tilmelding

Det danske gassystems rolle forventes at blive ændret markant over det kommende årti som en del af den grønne omstilling. Energistyrelsen analyserede i 2014 gasinfrastrukturens anvendelse i et fremtidigt energisystem baseret på vedvarende energi og perspektiverne for forsyning med grøn gas. Energistyrelsen konkluderede, at det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning vil være en klar gevinst at udnytte det eksisterende gassystem og stille gassystemets fleksibilitet til rådighed for det samlede energisystem.

Gassystemet vil kunne bidrage til forsyningssikkerheden af den danske energiforsyning og særligt til dækning af behovet for spidslast til el- og varmeproduktion, procesenergi i industrien og i transportsektoren.

 

Der er et teknisk potentiale for, at 100 procent af gassen i gasnettet allerede i 2035 kan være grøn.

En decentral og grøn gasproduktion er under etablering

Fra 2014 til 2021 er der tilsluttet i alt 51 biogas- og opgraderingsanlæg til gasnettet. Tilførslen af opgraderet biogas til gassystemet har været konstant stigende, og ved udgangen af 2021 udgjorde biogas knap 25 procent af den mængde gas, der blev distribueret i gasnettet det år.

Når de tilsluttede anlæg og de anlæg, der er under etablering er fuldt ud tilsluttet og producere den forventede kapacitet, vil biogas udgøre, hvad der svarer til 38 procent af det danske gasforbrug i 2025. Realiseres det samlede tekniske potentiale for grøn gas, vil gassystemet ændre karakter til en decentral grøn gasproduktion baseret på et forgrenet net af anlæg.

Som det fremgår af kortet nedenfor produceres den grønne biogas tæt på ressourcen – typisk i landområder – og anvendes, hvor forbruget er – typisk i virksomheder og byområder. Gasnettet knytter dermed land og by sammen med den grønne gas.

 

Potentialet for grøn gas i Danmark

Aarhus Universitet har i 2017 opstillet en række scenarier, hvor det mest ambitiøse scenarium er et samlet teknisk potentiale på 105 PJ biogas i Danmark afhængig af en række ændringer i produktionsvilkårene i dansk landbrug. Det svarer godt og vel til det samlede gasforbrug i Danmark i 2019.  

Ved at udnytte husdyrgødning og affald i stigende grad, ved en øget effektivisering af biogasproduktionen og ved at udnytte gassystemets muligheder for at lagre strøm via metanisering – Power2X – vil det være muligt at tilføje 80 PJ grøn gas til nettet, hvilket svarer til 100 procent af det danske gasforbrug. Scenariet beskriver således en væsentlig mulighed for det danske samfund for at nyttiggøre affalds- og overskudsressourcer, hvoraf flere ikke vil kunne udnyttes effektivt uden biogasprocesser og gasinfrastrukturen.

En forudsætning for, at potentialet realiseres, er blandt en fortsat udvikling af opgraderingsteknologierne herunder nye teknologier til metanisering og elektrolyse, som gør de nye grønne gasser konkurrencedygtige.

Med de nuværende forventninger til det fremtidige gasforbrug betyder det, at der er et teknisk potentiale for, at 100 procent af gassen i gasnettet allerede i 2035 kan være grøn.

Lokale producenter

Det hører også med til billedet, at biogassen er produceret lokalt rundt omkring i landet og af mange forskellige producenter – både på store anlæg og i mindre såkaldte gårdbiogasanlæg, hvor en håndfuld landmænd slår sig sammen. Denne decentrale tendens, hvor energiproduktionen foregår lokalt, vil blive forstærket, når alle de nye gastyper skal overføres til nettet.

Høj sikkerhed

Det er også vigtigt at understrege, at gas på flere måder er en meget sikker energikilde. Den er for det første sikker, fordi der kun meget, meget sjældent sker ulykker. Men den er også sikker, fordi den ikke pludselig forsvinder. Forsyningen af gas er sikret mange år frem, og til forskel fra en række andre energiformer kan gas lagres i vores gaslagre under jorden og benyttes, når der opstår behov for det. Der er med andre ord sikkerhed for, at forsyningen fortsætter.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler