mail telefon tilmelding

Biogas udgør med udgangen af 2021, hvad der svarer til en fjerdedel af gasforbruget de seneste 12 måneder. Dermed stiger mængden af biogas, som fortrænger naturgas fra gasnettet, fortsat støt. For et år siden udgjorde biogassen cirka en femtedel.

”Vi tilslutter fortsat nye biogasanlæg til gasdistributionsnettet, og de anlæg, som allerede leverer biogas ind i systemet, udvider i mange tilfælde produktionen. Det er rigtig positivt for den grønne omstilling af gassystemet,” siger Peter Kristensen, som er strategi- og udviklingsdirektør i Evida.

Udsving over året og regionale forskelle
Gasforbruget herhjemme hænger i høj grad sammen med temperaturen udenfor, da en stor del af gassen i dag bruges til rumopvarmning og til produktion af fjernvarme. Modsat er biogasproduktionen ikke påvirket af vejret, og derfor ser vi også, at biogassens andel i gasnettet svinger over året og udgør en større andel om sommeren end om vinteren. Således dækkede biogassen hvad der svarer til tæt på halvdelen af gasforbruget i juli måned 2021, nærmere bestemt 47 procent.

På samme vis er der store regionale forskelle på, hvor biogassen rent fysisk befinder sig i gasnettet. Nordjylland, Fyn og Sydjylland er de regionale områder, hvor biogasproduktionen er størst, og hvor den lokale andel af biogas i gasnettet er størst.

”Det vidtforgrenede gasdistributionsnet er som skabt til at håndtere decentral produktion af energi. Det giver mulighed for at placere biogasanlæg, hvor biomasseressourcerne er og koble anlæggene på gasnettet lokalt. Distributionsnettet forbinder samtidig producenter og forbrugere, så gassen flyttes derhen, hvor den forbruges” udtaler Peter Kristensen.

Mængden af biogas stiger, gasforbruget falder
51 biogasanlæg er indtil videre tilsluttet gasnettet og leverer gas, som er baseret på husdyrgødning og andre organiske restprodukter, ind i gassystemet og videre ud til forbrugerne. Biogassen fortrænger naturgas fra systemet, og det i en takt så forventningen er, at biogassen inden 2030 udgør 70 procent af gassen i gasnettet, og at hele det danske gasforbrug kan være dækket af grøn gas før 2035. Udviklingen sker på baggrund af en kombination af en stigende biogasproduktion og et faldende gasforbrug.

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler