mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Publiceret 6. september 2022

Nuværende og tidligere kunder hos Evida

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, man har som registreret.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

Hvem er vi

Vi er Evida. Vi sørger for, at den gas, vores kunder køber hos deres gasleverandør, kommer gennem gasrørene frem til vores ca. 400.000 kunder. Det er os, der anlægger, driver og vedligeholder gasnettet i det meste af Danmark. Hvis du er tilsluttet Evidas gasnet, er du distributionskunde hos Evida. Det betyder blandt andet, at vi måler hvor meget gas, du anvender. På baggrund af målingen beregner vi din betaling for brug af distributionsnettet og fremsender en faktura til dig – direkte eller via samfakturering med din gasleverandør. Evida sender også oplysninger om dit gasforbrug.

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Navn: Evida Service A/S
Adresse: Vognmagervej 14, 8800 Viborg
CVR-nr. 4031 8941
E-mail: kundeservice@kontakt.evida.dk
Web: www.evida.dk

Dataansvarlig på vegne af selskaberne:

 • Evida Holding A/S, CVR.nr. 37926671
 • Evida Nord A/S, CVR.nr. 37270024
 • Evida Syd A/S, CVR.nr. 27210406
 • Evida Fyn A/S, CVR.nr. 29214824

Klik her oplysninger om selskaberne.

Kontakt vedrørende databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling i Evida.

Du kan kontakte juridisk afdeling på følgende måder:

 • På e-mail: Skriv til: gdpr@evida.dk Husk, at en almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
 • Via brev: Skriv til Evida, Vognmagervej 14, 8800 Viborg, att. Sekretariat & Jura.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte:

Almindelige personoplysninger, herunder

 • identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kundenummer og installationsnummer
 • betalingshistorik og betalingsoplysninger
 • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig med almindeligt brev, e-mail eller anden form for kommunikation
 • kode til selvbetjeningssiderne: https://mit.evida.dk
 • CPR-nummer i forbindelse med udbetaling til din NemKonto og tilmelding til BS (Betalingsservice) og e-Boks, hvis du har givet samtykke. Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.
 • CPR-nummer i forbindelse med opslag i CPR-registeret i de tilfælde, hvor kontrol af din adresse er nødvendig for at kunne fremsende breve til dig.
 • Telefonsamtaler, der behandles af Evidas beredskab. Almindelige samtaler optages ikke, medmindre du har givet samtykke. Hvis du har givet dit samtykke kan det til enhver tid trækkes tilbage.
 • Af sikkerhedsmæssige hensyn kan Evida foretage tv-overvågning mv. af f.eks. indgange, facader, adgangs- og flugtveje, i henhold til lovgivningen, og hvor kravene til fysisk sikkerhed betinger dette. Sådanne overvågningsbilleder slettes efter 30 dage medmindre, at optagelserne anvendelse i forbindelse med opklaring af kriminalitet eller lignende.

Oplysninger, som er knyttet til dine almindelige personoplysninger

 • historisk gasforbrug
 • betalingshistorik, herunder afbetalingsordninger og inkassosager
 • forventet årsforbrug
 • nuværende gasleverandør
 • hvorvidt målerstedet er timeaflæst eller ikke-timeaflæst
 • den dag, hvor distributionsselskabet har bestemt, at forbrugeren skal aflæse sit forbrug på gasmålesystemet (aflæsningsdagen), hvis målerstedet er ikke-timeaflæst
 • det tidspunkt, hvor oplysningerne er gyldige fra
 • hvorvidt målerstedet kan modtage naturgas fra distributionsnettet (er tilsluttet) eller ikke (er afbrudt)
 • tidspunkt for sidste leverandørskift
 • kundeklageafbrydelse af forsyningen, herunder 1) forhold, der indebærer, at afbrydelse ikke umiddelbart kan ske, f.eks. på grund af forhold vedrørende børn eller hjælpeløse personer, eller 2) forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Evida ansatte, f.eks. forbrugerens adfærd eller øvrige forhold på kundens ejendom.

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:

 • Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold , løbende samhandel samt til forretningsudvikling.
 • Varetagelse af opgaver pålagt Evida i medfør af gældende lovgivning eller som følge af distributionsbetingelserne, i forbindelse med at sikre at gasinstallationer i Evidas distributionsnet lever op til gældende lovgivning.
 • Som gasdistributionsselskab er Evida lovmæssigt forpligtet til at bidrage til energibesparelser hos vores slutkunder – det gælder både virksomheder og private gaskunder. Energibesparelser er f.eks. rådgivning om energibesparelser, faglig bistand til energispareprojekter, økonomisk tilskud til energispareprojekter eller en kombination af rådgivning, bistand og tilskud.
 • Statistiske formål: Der foretages analyser af gasforbruget, tilslutninger, afkoblinger og rapportering på de generelle kundeoplysninger, der indsamles.
 • Indberetninger til Evidas whistleblowerordning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med administration af kundeforholdet, herunder bl.a. betaling, opgørelse af forbrug, kreditvurdering, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne Evida’s leveringsbetingelser,jf. § 7, stk. 1 i bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter lovgivningen, herunder blandt andet bogføringsloven, energisparebekendtgørelsen eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske i henhold til Evidas leveringsbetingelser og/eller dansk lovgivning og under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 • Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.
 • Ved indberetninger til Evidas whistleblowerordning:
  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, hvis behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os (lov om beskyttelse af whistleblowere § 9).
  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), da vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde er nødvendig for at kunne forfølge Evidas legitime interesse i at håndtere en indberetning, der vedrører forhold, der tilsiger at Evida reagerer herpå.
  • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b som behandlingsgrundlag for følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger for fagforeningsmæssige tilhørsforhold), da behandlingen i visse tilfælde er nødvendig for at overholde arbejds,- sundheds- og socialretlige forpligtelser, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2 og § 12.
  • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, da behandlingen af følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger for fagforeningsmæssige tilhørsforhold) i visse tilfælde er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 4, såfremt indberetningen vedrørende oplysninger om strafbare forhold og/eller straffedomme.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, hvis der i behandlingen af indberetningen indgår oplysninger om cpr.nr, der er nødvendigt at behandle for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Evida anvender cookies på vores hjemmeside:
  www.evida.dk. Cookiepolitik: https://evida.dk/cookieinfo/

Kategorier af modtagere

Vi videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
 • Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af betaling i forbindelse med tilslutningsaftaler, distributionsbetaling og gebyrer samt ved opslag i kreditoplysningsbureau ved kreditvurdering
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger, eller hvor disse kræver det som led i myndighedernes sagsbehandling.
 • Andre virksomheder i Energinet-koncernen i forbindelse med vedligehold, service, tilsyn, afbrydelse, genåbning, tilslutning m.v. af gastilslutningen under iagttagelse af gældende regler.
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler
 • Gasleverandører på grundlag af kundens aftale med gasleverandøren
 • Personoplysninger behandles inden for EU / EØS eller Sikre Tredjelande

Sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Evida opbevarer oplysningerne, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grundlaget for indsamling, behandling og opbevaring af oplysningerne. Opbevaringsperioden for oplysninger, dokumenter og registreringer er endvidere fastsat i forhold til de forpligtelser, som Evida har i henhold til lovgivningen eller i henhold til sikring af dokumentationEvida følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.

Evida er underlagt offentlighedslovens krav om journaliseringspligt i forhold til dokumenter, som Evida modtager og afsender i forbindelse med sagsbehandling, hvor Evida er tillagt til myndighedskompetence og Arkivlovens regler om aflevering af disse dokumenter til statens arkiver. Personoplysninger, som indgår i denne kategori, vil som udgangspunkt først blive slettet fra Evida’s systemer, når sagen er afleveret til Statens Arkiver. Det drejer sig eksempelvis om ansøgninger og afgørelser vedrørende tilslutning af bionaturgasopgraderingsanlæg til distributionsnettet, sagsbehandling i forbindelse med energispareordningen og klagesager vedrørende kundeforhold.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dig ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Det har du ret til

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse: Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Ret til sletning: Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Ret til begrænsning af behandling: Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling: Du har ret til, at afgørelser, som har retsvirkninger for dig, eller som betydeligt påvirker dig, ikke alene er baseret på automatisk behandling, men at der også har været menneskelig indgriben.

Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du desuden ret til at få information herom, inden vi behandler oplysningerne til det andet formål.

Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage på https://mit.evida.dk.Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger, og information om hvordan du klager, på www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler