mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Opdateret oktober 2021

Lodsejere

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, man har som registreret.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om lodsejere, som har eller kan få et gasanlæg i dit nabolag eller på din grund.

Hvem er vi

Evida er statens gasdistributionsselskab. Vi er et aktieselskab 100 procent ejet af Finansministeriet.

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Navn: Evida Service A/S
Adresse: Vognmagervej 14, 8800 Viborg
CVR-nr. 4031 8941
E-mail: evida@evida.dk
Web: www.evida.dk

Dataansvarlig på vegne af selskaberne:

 • Evida Holding A/S
 • Evida Nord A/S
 • Evida Syd A/S
 • Evida Fyn A/S

Klik her oplysninger om selskaberne.

Kontakt vedrørende databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling i Evida.

Du kan kontakte juridisk afdeling på følgende måder:

På e-mail: Skriv til: gdpr@evida.dk Husk, at en almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.

Via brev: Skriv til Evida, Vognmagervej 14, 8800 Viborg, att. Sekretariat & Jura.

Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, der indsamles, vil afhænge af det konkrete formål, men kan bl.a. omfatte kontaktoplysninger og adkomstforhold til fast ejendom (herunder navn, adresse, matrikelnumre, telefonnumre og e-mailadresse). Der kan dog være tale om andre personoplysninger, som oplyses i korrespondancen, eksempelvis kontonumre eller cpr-nr., hvis dette er relevant for vores sagsbehandling.

Formål og retsgrundlag

Evida indsamler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige henset til 

 • At kunne sagsbehandle din henvendelse,
 • At kunne opnå en effektiv og rationel sagsstyring,
 • At kunne holde styr på, hvilke sager Evida har behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis for ensartet behandling af nye sager,
 • Indberetninger til Evidas whistleblowerordning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:

 1. Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Evida, herunder tinglyste servitutter på din ejendom, hvor Evida er påtaleberettiget, jf. databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.
 2. Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Evida er pålagt efter naturgasforsyningsloven, jf. databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c.
 3. Udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e.
 • Ved indberetninger til Evidas whistleblowerordning:
  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, hvis behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os (lov om beskyttelse af whistleblowere § 9).
  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), da vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde er nødvendig for at kunne forfølge Evidas legitime interesse i at håndtere en indberetning, der vedrører forhold, der tilsiger at Evida reagerer herpå.
  • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b som behandlingsgrundlag for følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger for fagforeningsmæssige tilhørsforhold), da behandlingen i visse tilfælde er nødvendig for at overholde arbejds,- sundheds- og socialretlige forpligtelser, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2 og § 12.
  • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, da behandlingen af følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger for fagforeningsmæssige tilhørsforhold) i visse tilfælde er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 4, såfremt indberetningen vedrørende oplysninger om strafbare forhold og/eller straffedomme.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, hvis der i behandlingen af indberetningen indgår oplysninger om cpr.nr, der er nødvendigt at behandle for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vores behandling af personoplysninger

Overordnet indsamler og behandler vi personoplysningerne for at kunne drive, sikre, vedligeholde og udbygge infrastruktur på gasområdet. 

Vi indsamler og bruger oplysninger modtaget fra dig eller din rådgiver samt via offentlige registre som f.eks. BBR, CVR-registret, SKAT, tinglysningssystemet, Mingrund.dk, Miljøportalen.dk og OIS (Offentlig Informationsserver).

Vi indsamler og behandler kun oplysningerne som led i den løbende kontakt for at kunne behandle din henvendelse eller som led i den løbende kontakt under et konkret projekt.

Vi overlader kun midlertidigt dine oplysninger til vores leverandører og rådgivere, som leverer ydelser til os og på vegne af os under vores instruktion. Derudover overlader vi evt. dine oplysninger til din bank, Tinglysningsretten, domstole, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og kommuner. Ovennævnte har selvfølgelig ikke ret til at anvende dine oplysninger til eget brug eller til at videregive dine oplysninger til andre uden vores eller dit samtykke - dine data vil ligeledes blive udleveret i forbindelse med en evt. myndighedsbehandling, anlægs- og driftsopgaver, aktindsigt mv.

Dine oplysninger behandles kun i lande definerede som sikre af EU, dvs. oplysningerne overføres ikke til nogen ikke-sikre lande uden for EU.

Vi behandler kun dine oplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

Sletning

Vi sletter løbende oplysninger i forbindelse med projektafslutning. Derudover sletter vi oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendig, og vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne i medfør af f.eks. bogføringslov, offentlighedslov m.fl.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dig ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Det har du ret til

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse: Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ret til sletning: Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Ret til begrænsning af behandling: Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling: Du har ret til, at afgørelser, som har retsvirkninger for dig, eller som betydeligt påvirker dig, ikke alene er baseret på automatisk behandling, men at der også har været menneskelig indgriben.

Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du desuden ret til at få information herom, inden vi behandler oplysningerne til det andet formål.

Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage på selvbetjeningsløsningen Mit Evida, https://selvbetjening.evida.dk. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger, og information om hvordan du klager, på www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler