mail telefon tilmelding

Hvis du skifter varmekilde

Ny afkoblingsordning

Frakobling af din gasledning

Hvis du vælger at skifte gassen ud med en anden varmekilde, skal din gasledning frakobles.

Vær opmærksom på, at din opsigelse er bindende for både dig og Evida og ikke kan fortrydes.

Vi gør dig opmærksom på, at onsdag den 7. april 2021 kl. 10 træder en afkoblingsordning i kraft, som dækker de direkte omkostninger til frakobling af gasledningen for et antal forbrugere pr. år. 
Find spørgsmål og svar om afkoblingsordningen her.

Ønsker du, at opsige din gasforsyning? Udfyld og send din opsigelse på Mit Evida.
OBS! Du kan IKKE benytte browseren Internet Explorer. Brug i stedet Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

Er du udlejer af privat udlejningsejendom eller en (andels)boligforening? Klik her

Er du fritaget for digital post? Klik her

Herefter vender vi tilbage til dig for at aftale tidspunkt for frakobling. Efter frakoblingen ligger der ikke længere en gasfyldt ledning på din grund, og du undgår risikoen for at gøre skade på gasnettet ved evt. gravearbejde.

Bemærk

 • Frakobling og nedtagning af måler medfører et gebyr, med mindre du får del i afkoblingsordningen. Læs mere om gebyret her
 • Er dit målerskab indbygget i muren, skal du selv sørge for at genetablere muren, der hvor gasskabet har siddet. Det samme gælder manglende belægning under gasskabet og lignende.
 • Bruger du i dag gas til for eksempel madlavning, og ønsker du at fortsætte med det, kan du beholde din gasledning og dit målerskab, selv om du skifter til anden varmekilde. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte os, så vi kan justere dit forventede forbrug.

 

Hvad omfatter en frakobling?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. Selve gasfyret og den øvrige gasinstallation indenfor tager vvs-installatøren sig af.

Din gasmåler planlægger vi at tage ned, måneden efter du er skiftet til en anden varmekilde. Herefter laver vi en slutopgørelse af dit gasforbrug.

Der kan gå op til 18 måneder, før vi rent fysisk frakobler din gasledning og fjerner dit målerskab.

Sådan frakobler vi din gasledning: 

 • Vi graver op, hvor stikledningen er tilkoblet gadeledningen uden for skel i offentligt areal. 
 • Vi afbryder stikledningen fra gadeledningen og retablerer efterfølgende inkl. evt. fliser/asfalt ude ved gadeledningen.  
 • Vi fjerner gasmåler og målerskab ved dit hus, og fjerner det synlige opføringsrør ved dit hus lige under jordoverfladen. 
 • Vær opmærksom på, at Evida ikke retablerer din ejendom eller haveareal, som fx huller i murværk, manglende fliser/asfalt under gasskab, mv. Er dit målerskab indbygget i muren, skal du altså selv sørge for at retablere muren, der hvor skabet har siddet. 

Gasrøret (stikledningen) mellem gadeledning og opføringsrør fjernes normalt ikke. 

Din sikkerhed er vigtig
Husk, at det kun er en autoriseret vvs-installatør, som må arbejde på og fjerne din gasinstallation.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 18 måneder, før vi frakobler din gasledning. Det betyder, at der ligger en gasfyldt ledning på din grund så længe, og at du skal være opmærksom, hvis du skal lave grave- eller anlægsarbejde i nærheden af ledningen. Få en tegning over, hvor gasledningen ligger på din grund.

Ny afkoblingsordning

Onsdag den 7. april 2021 kl. 10 trådte en afkoblingsordning i kraft, som dækker omkostninger til frakobling af gasledningen for et antal forbrugere pr. år.

Afkoblingsordningen dækker kun for opsigelser af gasforsyning, som Evida har modtaget, efter at ordningen er trådt i kraft. Hvis du da opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen, bliver frakoblingen af din gasledning gratis for dig.

Sådan gør du

 • Din opsigelse af din gasforsyning skal ske digitalt på Mit Evida
  Der er åben for den digitale løsning onsdag den 7. april 2021 kl. 10.

  OBS! Du kan IKKE benytte browseren Internet Explorer. Brug i stedet Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

 • Du skal bruge dit kundenummer og adgangskode for at logge ind på Mit Evida. Det er en god idé at tjekke, om du kan logge ind, inden ordningen træder i kraft.
  Har du glemt din adgangskode? Læs mere her.

 • Du kan også logge ind med NemId, hvis du har tilknyttet dit login hos Evida til NemId. Læs mere her.

Se vejledning til, hvordan du opsiger din gasforsyning:

Se vejledning (pdf)

Se videoguide

Er du fritaget for digital post? Klik her

Er du udlejer eller en (andels)boligforening? Klik her

 

Find svar på spørgsmål om

Kriterier for at få del i afkoblingsordning

Afkoblingsordningen åbnede onsdag den 7. april 2021 kl. 10.

Hvem kan få frakoblet gasforsyningen uden beregning?

For at kunne få frakoblet din gasforsyning uden beregning, skal du opfylde følgende kriterier udmeldt af Energistyrelsen: 
 
Du skal være en privat husholdning, som  

 • har et gasfyr installeret 
 • har et årligt forbrug (i seneste aflæsningsår) på mellem 100 m3 og 6.000 m3 gas, og  
 • ikke har et eller flere CVR-nr. med en omsætning på 50.000 kr. eller mere årligt registreret på adressen. 
   

Kriterierne gælder også for udlejningsboliger. 
 

Opfylder du ikke kriterierne, vil din frakobling være omfattet af et gebyr. Se prisen her

Hvordan får jeg en gratis frakobling af min gasforsyning?

Der afsættes hvert år i årene 2021-2026 med finansloven en pulje til at dække de direkte omkostninger for frakobling af et vist antal gasforsyninger i private husholdninger. Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet til de kunder, som opsiger deres gasforsyning hos Evida og samtidig opfylder kriterierne (se ovenfor) for at få del i midlerne. 

Er årets midler opbrugt, vil frakoblingen være omfattet af et gebyr, som du som kunde skal betale. Se prisen for frakobling her. 

Bemærk, at opsigelse af din gasforsyning er bindende både for dig og Evida og ikke kan fortrydes. 

Sådan gør du 

 • Du opsiger din gasforsyning digitalt på Mit Evida .
  OBS! Du kan IKKE benytte browseren Internet Explorer. Brug i stedet Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

  Bemærk, at det kræver underskrift med
  NemId at gennemføre opsigelsen. Det er ejeren af boligen, som skal gennemføre opsigelsen.  

  Se vejledning

  Her kan du se et eksempel på det dokument, du skriver under på. Bemærk, at din opsigelse ikke kan gennemføres uden underskrift.

  Se eksempel

 • Du kan ikke opsige din gasforsyning ved personligt fremmøde, eller ved at ringe eller skrive til Evida (jvf. Evidas distributionsbetingelser). Undtaget fra dette er grupperne beskrevet herunder.

  • Er du fritaget for digital post? Klik her

  • Er du udlejer, en bolig- eller andelsboligforening? klik her

  • Er du lejer eller andelsboligejerer det din udlejer, bolig- eller andelsboligforening, som skal kontakte Evida vedr. opsigelse af gasforsyningen. 

Hvad hvis der ikke er flere midler tilbage i puljen?

Når midlerne for et pågældende år er brugt op, er det ikke længere muligt at opnå gebyrfritagelse i det pågældende år. Ved at vente med at lade sig frakoble er det muligt, at man i så fald kan opnå gebyrfritagelsen i det næstkommende år, dog skal man sikre sig, at man fortsat overholder kriterierne, herunder at have et årligt forbrug mellem 100-6.000 m3 gas.

Hvor meget sparer jeg?

Hvis du får del i afkoblingsordningen, sparer du det gebyr, det normalt koster at blive frakoblet. Se gebyret her.

Opsiger du din gasforsyning og er omfattet af statens afkoblingsordning, betyder det, at du bliver frakoblet uden beregning. Du får altså ikke penge i hånden i form af et tilskud, men du undgår en regning. 

Hvordan kan det være, at frakoblingsgebyret er så højt?

Frakoblingsgebyret er fastsat i henhold til de faktiske omkostninger, som Evida har i forbindelse med frakoblingen. Frakoblingsgebyret er metodegodkendt og fastsat i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens § 36 a.

For spørgsmål angående den godkendte metode, henviser vi til Forsyningstilsynet.

Jeg har allerede opsagt min gasforsyning. Kan jeg stadig få en gratis frakobling?

Nej desværre. Frakobling af gasforsyningen uden beregning omfatter kun opsigelser, som er modtaget, efter ordningen er trådt i kraft. 

Kan jeg komme på venteliste til en gratis frakobling?

Nej desværre. Frakobling af gasforsyningen uden beregning bliver tildelt efter først til mølle-princippet, indtil midlerne i ordningen er brugt. Der afsættes en pulje hvert år i årene 2021-2026 med finansloven. 

Er der registreret et CVR-nummer på din adresse?

Evida skal kontrollere, om der er registreret et CVR-nummer på din adresse for at sikre, at du lever op til kriterierne i ordningen. Det gør vi via virk.dk. 

Hvis du mener, at oplysningerne om CVR-nummer på din adresse er forkerte, skal du rette oplysningerne på virk.dk og evt. opsige din gasforsyning forfra.

Hvorfor er det et krav, at der ikke må være et eller flere CVR-numre registreret på adressen med en samlet årlig omsætning på 50.000 kr. eller mere?

Kravet om, at der ikke må være en eller flere CVR-numre med en samlet omsætning på 50.000 kr. er fastsat ved lov, jf. Finansloven 2021, tekstanmærkning, nr. 130. ad. 29.24.33, stk. 3.

Grunden til, at lovgiver har valgt at fastsætte kravet, er for ikke at komme i konflikt med EU's regler omkring statsstøtte, som skal hindre, at der sker konkurrenceforvridning, ved at nogle virksomheder modtager støtte fra staten, mens andre ikke gør. For at sikre sig, at statsstøttereglerne overholdes, er der sat en klar objektiv grænse for, hvor stor den samlede omsætning fra erhverv registreret på CVR-numre og tilknyttet adressen må være.

Bestemmelsen lyder således:

”Stk. 3. Følgende kunder er omfattet af gebyrfritagelsesordningen: 1. Private husholdninger, som har 1) et gasfyr, 2) et årligt forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas og 3) som ikke har et CVR-nr. med en omsætning på 50.000 kr. eller mere årligt registreret på adressen. 2. Udlejere, der har en udlejningsbolig med 1) et gasfyr, 2) et årligt forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas for den pågældende opkobling, og 3) som ikke har et CVR-nr. med en omsætning på 50.000 kr. eller mere årligt registreret på adressen.”

Da det er et lovfæstet krav er det desværre ufravigeligt.

Hvilket regnskabsår må årsomsætningen ikke overstige 50.000 kr. for at kunne modtage gebyrfritagelse for afkobling?

Gebyrfritagelsesordningen følger af Finansloven, jf tekstanmærkning på FL 2021, nr. 130. ad 29.24.33, stk. 3:

Stk. 3. Følgende kunder er omfattet af gebyrfritagelsesordningen: 1. Private husholdninger, som har 1) et gasfyr, 2) et årligt forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas og 3) som ikke har et CVR-nr. med en omsætning på 50.000 kr. eller mere årligt registreret på adressen. 2. Udlejere, der har en udlejningsbolig med 1) et gasfyr, 2) et årligt forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas for den pågældende opkobling, og 3) som ikke har et CVR-nr. med en omsætning på 50.000 kr. eller mere årligt registreret på adressen.

Det fremgår heraf, at kunder alene kan få gebyrfritagelse, hvis der er tale om private husholdninger. Derfor gælder, at husholdninger med CVR-nummer på adressen ikke kan få gebyrfritagelsen. Dog undtages husholdninger med minimal økonomisk virksomhed. Virksomhed med årsomsætning på under 50.000 kr. anses for at udgøre sådan minimal økonomisk virksomhed, og ved vurderingen heraf lægges omsætningen det foregående regnskabsår til grund, dvs. regnskabsåret før ansøgningen.

Ved ordningens tilrettelæggelse er der lagt vægt på enkel og gennemsigtig administration, og derfor er der fastsat objektivt konstaterbare kriterier til grund for at få gebyrfritagelsen, og det er vigtigt, at disse kan identificeres så enkelt som muligt. Derfor lægges det seneste regnskabsår før ansøgningen om afkobling til grund for vurderingen af årsomsætningen.

Regler for opsigelse af gasforsyning - det med småt

Når du opsiger din gasforsyning, skal du være opmærksom på følgende: 

 • Din opsigelse er gensidigt forpligtende for dig og Evida og kan ikke fortrydes.

 • Får du del i afkoblingsordningen, har du med din underskrift på din opsigelse bekræftet, at de oplysninger og erklæringer, som du har afgivet, er korrekte, samt at du er indforstået med, at du vil blive opkrævet det til enhver tid gældende  frakoblingsgebyr, hvis en kontrol viser, at du har afgivet urigtige oplysninger. 
  Da Evida administrerer afkoblingsordningen for Energistyrelsen, sendes de data, som Evida indsamler, til Energistyrelsen, som på stikprøvebasis kontrollerer, at anmodningerne lever op til kriterierne i ordningen. Evida har hjemmel til at indsamle data på baggrund af tekstanmærkningen på Finansloven Nr. 130. ad 29.24.33.

 • Får du del i Afkoblingsordningen, og har du registreret et CVR-nummer på adressen gælder, at hvis den samlede årlige omsætning for CVR-numre registreret på adressen er under 50.000 kr., skal du på forespørgsel sende dokumentation herfor til Energistyrelsen. Undlader du dette inden for den satte tidsfrist, mister du retten til at blive frakoblet uden beregning, og du vil blive opkrævet det til enhver tid gældende frakoblingsgebyr.   

 

Hvordan behandler I mine data?

Du finder Evidas privatlivspolitik her.

Konkret i forhold til afkoblingsordningen gælder, at da Evida administrerer ordningen for Energistyrelsen, sendes de data, som Evida indsamler, til Energistyrelsen. Styrelsen kontrollerer på stikprøvebasis, at anmodningerne lever op til kriterierne i ordningen. Evida har hjemmel til at indsamle data på baggrund af tekstanmærkningen på Finansloven Nr. 130. ad 29.24.33. 

Problemer med digital underskrift

Har du oplevet problemer med digital underskrift af din opsigelse? Du har modtaget en mail fra afsenderen evida@mail.esignatur.dk med et link til at underskrive. Dette link kan du bruge til at underskrive din opsigelse. Du mister ikke din plads i køen. 

Jeg har modtaget besked om, at fristen for at underskrive er udløbet - men jeg har skrevet under?

Har du modtaget en mail fra evida@mail.esignatur.dk om, at fristen for at underskrive din opsigelse er udløbet, selv om du HAR skrevet under? 
Det skyldes en fejl hos den eksterne leverandør af systemet til digital underskrift. Din underskrift bør være gået igennem. Du kan tjekke, at alt er i orden på 2 måder:

 • Log ind på Mit Evida. Klik på 'Opsig gas', og download din kvittering.
 • Find en mail sendt til dig fra samme afsender med emnet kvittering. Benyt linket 'Hent aftaledokumenter' til at hente din kvittering. 

Jeg har ikke modtaget en kvittering på min opsigelse

Hvis du logger ind på Mit Evida og klikker på 'Opsig gas' igen, kan du downloade din kvittering. 

Ellers kontakt Evida på afkoblingsordning@evida.dk eller tlf. 77 89 90 00. 

Tidspunkt for skift af varmekilde og frakobling af gasforsyning

Her kan du finde spørgsmål og svar om tidspunkt for skift af varmekilde og frakobling af din gasforsyning

Hvor lang tid i forvejen kan jeg opsige min gasforsyning, når jeg skal skifte varmekilde?

Dit skift af varmekilde og dermed datoen for din opsigelse skal ligge inden årets udgang, for at du kan få del i afkoblingsordningen for i år. Men det er vigtigt, at du IKKE opsiger din gasforsyning, før du kender tidspunktet for, hvornår du skifter til fx fjernvarme. Din opsigelse er bindende og kan ikke fortrydes.

Ved du, at du først skal skifte varmekilde næste år, skal du vente med at opsige din gasforsyning til næste år.

Kan jeg selv bestemme, hvornår frakoblingen skal ske?

Når du opsiger din gasforsyning, beder vi dig oplyse, hvornår du skifter varmekilde. Du kan maksimalt vælge en dato frem til årsskiftetDen fysiske frakobling af din gasforsyning vil ske inden for 18 måneder fra den dato og tidligst i forbindelse med din overgang til en ny varmekilde.  

Vi giver dig besked ca. 14 dage før, frakoblingen af din gasledning finder sted.

Jeg har allerede skiftet varmekilde, men ikke opsagt min gasforsyning. Kan jeg stadig få en gratis frakobling?

Hvis du opfylder kriterierne for at få del i afkoblingsordningenkan du godt blive frakoblet gasforsyningen uden beregning, selv om du allerede har skiftet varmekilde. 

Se kriterierne her.

Jeg ved endnu ikke, hvornår jeg skifter varmekilde?

Dit skift af varmekilde og dermed datoen for din opsigelse skal ligge inden årets udgang, for at du kan få del i afkoblingsordningen for i år. Dette skyldes, at midlerne i afkoblingsordningen uddeles inden for et kalenderår ad gangen. 

Men det er vigtigt, at du IKKE opsiger din gasforsyning, før du kender tidspunktet for, hvornår du skifter til en anden varmekilde. Ved du, at du først skal skifte varmekilde næste år, skal du vente med at opsige din gasforsyning til næste år.

VIGTIGT! Du skal være særligt opmærksom på dette: 

 • Din opsigelse er gensidigt forpligtende for dig og Evida og kan ikke fortrydes.
   
 • Du vil blive opkrævet det til enhver tid gældende gebyr for din frakobling, hvis du har opsagt din gasforsyning i år og fået tilsagn om at kunne blive frakoblet uden beregning, men ender med først at skifte varmekilde til næste år. 

Hvornår kommer I og afbryder min gasforsyning?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. 

Din gasmåler tager vi som udgangspunkt ned måneden efter, du er skiftet til en anden varmekilde. Dernæst laver vi en slutopgørelse af dit gasforbrug, og du vil herefter ikke længere være gaskunde.  
 
Din gasledning og dit målerskab frakobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde, dog tidligst når vi henter din gasmåler og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde. Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligtLige nu vil det sige inden for 4-5 måneder. Hvornår vi præcis kommer og frakobler, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem. 

Vi giver dig besked ca. 14 dage før, vi kommer og frakobler din gasledning og fjerner dit målerskab. 

Læs mere om, hvad en frakobling omfatter her.

Hvorfor kommer I ikke og afbryder gasforsyningen, den dag jeg har oplyst, at jeg skifter varmekilde?

Den dato, du har angivet, at du skifter varmekilde, er IKKE den dag, vi afbryder din gasforsyning. Datoen skal Evida bruge til at planlægge afbrydelsen af din gasforsyning og til at sikre os, at vi ikke afbryder din gasforsyning, før du har en ny varmekilde parat. 

Din gasmåler tager vi som udgangspunkt ned måneden efter, du er skiftet til en anden varmekilde. Dernæst laver vi en slutopgørelse af dit gasforbrug, og du vil herefter ikke længere være gaskunde.  
 
Din gasledning og dit målerskab frakobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde, dog tidligst når vi henter din gasmåler og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde. Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligt. Lige nu vil det sige inden for 4-5 måneder. Hvornår vi præcis kommer og frakobler, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem. 

Vi giver dig besked ca. 14 dage før, vi kommer og frakobler din gasledning og fjerner dit målerskab. 

Læs mere om, hvad en frakobling omfatter her. 

Jeg har brug for, at I kommer hurtigt og fjerner mit målerskab?

Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligt. Lige nu vil det sige inden for 4-5 måneder. Hvornår vi præcis kommer og frakobler, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem.  

Står du i en ekstraordinær situation, vil vi gøre, hvad vi kan for at imødekomme dit ønske om en hurtigere frakobling. Men vi kan ikke garantere, at vi kan opfylde dit ønske. Bl.a. skal der altid søges gravetilladelse hos kommunen til at frakoble din gasledning fra gadeledningen uden for din grund. 

Kontakt vores driftssupport i det område, du bor: 

Hovedstadsområdet og Nordsjælland
driftstenlille@evida.dk eller tlf. 6225 9091.

Syd- og Vestsjælland
driftstenlille@evida.dk eller tlf. 7021 3043.

Fyn og Sydjylland
driftmiddelfart@evida.dk eller tlf. 7021 3042.

Nord- og Midtjylland
driftviborg@evida.dk eller tlf. 6225 9081.

Hvad omfatter en afbrydelse af gasforsyningen?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. Selve gasfyret og den øvrige gasinstallation indenfor tager vvs-installatøren sig af. 

Læs mere om, hvad en frakobling omfatter her. 

Hvornår fjerner I gasskabet? Vi skal bruge pladsen til varmepumpe-udedelen

Gasskabet bliver først fjernet, når vi fysisk kommer og afbryder din gasforsyning ude i vejen. Du får besked 14 dage før. Gasskabet må ikke fjernes af din vvs'er inden da, men du må godt få fjernet din gaskedel indenfor.

Installerer du en varmepumpe, inden gasskabet er fjernet, skal afstandskravene til vores gasskab overholdes. Der skal være en afstand på 0,80 m foran gasskabet og 0,30 m ved siden af gasskabet.

Ændring af min opsigelse

Her finder du svar på spørgsmål om ændringer til din opsigelse.

Jeg vil gerne annullere min opsigelse

Det kan du desværre ikke. Din opsigelse er bindende for dig og for Evida fra det tidspunkt, vi modtog din opsigelse. 

Det skyldes, at en opsigelse juridisk set er et påbud om at bringe kontrakten til ophør. Et sådan påbud er bindende for parterne, når det er kommet til modtagerens kundskab, jf. princippet i aftalelovens § 7. Der er således ikke efter dette tidspunkt mulighed for at trække det tilbage. 

Jeg vil gerne udskyde datoen for opsigelse af min gasforsyning

Du kan kun udskyde datoen, hvis din nye varmekilde er forsinket. Du skal på forespørgsel kunne dokumentere forsinkelsen over for Evida, hvis den går hen over et årsskifte. Dette skyldes, at midlerne i afkoblingsordningen uddeles inden for et kalenderår ad gangen. 

Kontakt Evida på afkoblingsordning@evida.dk eller tlf. 77 89 90 00. 

Jeg vil gerne fremrykke datoen for min opsigelse af min gasforsyning

Hvis du skifter varmekilde tidligere end forventet, behøver du ikke informere os.  

Den fysiske frakobling af din gasforsyning vil ske inden for 18 måneder fra den dato, du har angivet i din opsigelse, og tidligst i forbindelse med din overgang til en ny varmekilde. 

Jeg har indtastet forkerte oplysninger i min opsigelse

Kontakt Evida på afkoblingsordning@evida.dk eller tlf. 77 89 90 00.

Hvad sker der, efter du har opsagt din gasforsyning?

Din gasmåler tages ned, dit forbrug afregnes, og din gasledning frakobles.

Hvornår tager I min gasmåler ned?

Du har opgivet datoen for overgang til ny varmekilde i forbindelse med din opsigelse. Vi planlægger at tage gasmåleren ned den efterfølgende måned, når der ikke længere er et gasforbug. Du bliver adviseret ca. 14 dage før nedtagning.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 18 måneder, før vi frakobler din gasledning. Det betyder, at der ligger en gasfyldt ledning på din grund så længe, og at du skal være opmærksom, hvis du skal lave grave- eller anlægsarbejde i nærheden af ledningen. Få en tegning over, hvor gasledningen ligger på din grund.

Hvornår modtager jeg min slutopgørelse?

Der kan gå op til 20 arbejdsdage, fra vi nedtager din gasmåler, til vi har opgjort dit forbrug og givet besked videre til din gasleverandør. Du kan derfor opleve at få en acontoregning måneden efter, at din gasmåler er taget ned. Når slutafregningen foretages, vil det blive modregnet, hvis der er opkrævet for meget aconto.

Hvorfor sender I mig stadig gasregninger, når jeg har opsagt min gasforsyning?

Det kan desværre ske, at en gasregning krydser med det tidspunkt, hvor din gasmåler er blevet taget ned.  

Når din slutopgørelse over dit gasforbrug bliver lavet, vil du blive krediteret for det beløb, du måtte have betalt for meget. Du skal naturligvis ikke betale for mere, end det du har brugt. 

Sådan foregår en frakobling

Læs her, hvad en frakobling af din gasforsyning omfatter.

Hvorfor kan jeg ikke opsige min gasforsyning på Mit Evida?

 • Hvis du er registreret som erhvervskunde hos Evida, og du har en årlig omsætning på mindre end 50.000 kr., skal du opsige din gasforsyning her.

  Du kan få del i afkoblingsordningen, hvis du lever op til kriterierne, og der er penge tilbage i puljen. Vi reserverer i så fald midler i puljen til dig, og sender dig en formular, du skal udfylde og sende retur til os.

 • Hvis du er registreret som erhvervskunde hos Evida, og du har en årlig omsætning på 50.000 kr. eller mere, skal du opsige din gasforsyning her.
  Bemærk, du kan ikke få del i afkoblingsordningen. 
   
 • Hvis du både varmer dit hus op med et gasfyr og har et gaskomfur, skal du i stedet opsige din gasforsyning her. 
   
  Du kan stadig få del i afkoblingsordningen, hvis du lever op til kriterierne, og der er penge tilbage i puljen. Vi reserverer i så fald midler i puljen til dig, og sender dig en formular, du skal udfylde og sende retur til os.

 • Hvis din vvs'er har taget din gasmåler ned, men du ikke har opsagt din gasforsyning, skal du i stedet opsige din gasforsyning her.

  Du kan stadig få del i afkoblingsordningen, hvis du lever op til kriterierne, og der er penge tilbage i puljen. Vi reserverer i så fald midler i puljen til dig, og sender dig en formular, du skal udfylde og sende retur til os.

 

Opsigelse af gasforsyning: Særligt for udlejere og (andels)boligforeninger

Er du udlejer, en bolig- eller andelsboligforening skal du kontakte Evida fra onsdag den 7. april kl. 10.
Kontakt Evida via dette link, som aktiveres på dagen:

Kontakt Evida

Vilkår

For (andels)boligforeninger gælder, at  

 • den enkelte husstand skal leve op til kriterierne for at kunne få del i afkoblingsordningen 
 • en bemyndiget person kan opsige gasforsyningen samlet for hele (andels)boligforeningen. Dog gælder, at...
 • ...skal du opsige flere installationer på samme vej, kan du blot skrive alle målernumre i kommentarfeltet på formularen.
  Skal du opsige installationer på forskellige vejnavne, skal du lave en opsigelse pr. vej og skrive de tilhørende målernumre i kommentarfeltet.

For udlejere af private udlejningsboliger gælder, at 

 • det er udlejer/ejer af udlejningsejendommen, som skal opsige gasforsyningen på adressen
 • skal du opsige flere adresser, skal du lave en opsigelse pr. adresse
 • kriteriet om CVR-nummer og omsætning gælder alene for den udlejede adresse. 

Proces

Når du som udlejer eller (andels)boligforening henvender dig til Evida, undersøger vi, om der er ledige midler i Afkoblingspuljen. Er det tilfældet, reserverer vi midler i puljen til dig. Vi sender dig en opsigelsesformular, som du skal udfylde, underskrive og returnere til os inden for 30 dage. 
 

Opsigelse af gasforsyning: Særligt for lejere og andelsboligejere

Er du lejer eller andelsboligejer, er det din udlejer, bolig- eller andelsboligforening, som skal kontakte Evida vedr. opsigelse af gasforsyningen. 

Hvordan kan jeg opsige min gasforsyning uden digital underskrift?

Er du fritaget for digital post, kan du i stedet få tilsendt en formular til opsigelse af din gasforsyning.  
Når du kontakter Evida, undersøger vi, om der er ledige midler i Afkoblingspuljen. Er det tilfældet, reserverer vi midler i puljen til dig. Vi sender dig en opsigelsesformular, som du skal udfylde, underskrive og returnere til os inden for 30 dage. 

Kontakt Evida fra den 7. april 2021 kl. 10 på tlf. 77 89 90 00, eller via formularen her

Opsigelse af gasforsyning: Særligt for erhvervskunder

Til top

Skift postnummer

Her kan du skifte postnummer. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Skift postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Kundeservice

Kontakt

Har du et spørgsmål til os?

Vi hjælper dig til at finde et svar eller komme i kontakt med en af vores kunde­service­medarbejdere

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler